Keď toto je Vaša činnosť

Ekonomická
Audítor
Účtovník
Poradca:
 • Daňový
 • Ekonomický
 • Finančný
 • Organizačný
Obchodná
Spojená s:
 • Virtuálnou menou
 • Zmenárenskou činnosťou
 • Realitnou činnosťou
 • Umeleckými dielami, Starožitnosťami
 • Pohľadávkami
 • Finančným prenájmom
 • Drahými kovmi alebo kameňmi
 • Cennými papiermi
 • Zberateľskými predmetmi
 • Kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
 • Služby pre obchodné spoločnosti
Právna
Advokát
Notár
Súdny exekútor
Správca:
 • Konkurzný
 • Reštrukturalizačný
Vykonávateľ dražieb
Iná
Prevádzkovateľ:
 • Hazardnej hry
 • Záložne
 • Aukčnej siene
Správa majetku
Správcovská spoločnosť
Depozitár

Vaša POVINNOSŤ
pri Obchode alebo Obchodnom vzťahu

VYKONÁVAŤ
Posudzovať a vyhodnocovať riziká
Viesť písomné záznamy o posudzovaní obchodov
Zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku
Za definovaných okolností odmietnuť obchod alebo uzavretie obchodného vzťahu
Ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu Finančnej Spravodajskej Jednotke
Zdržať neobvyklú obchodnú operáciu
PRIEBEŽNE AKTUALIZOVAŤ
Program Vlastnej Činnosti
Dokumenty, Údaje a Informácie
PRESKÚMAVANIE konkrétnych obchodov počas obchodného vzťahu
Podrobné a priebežné MONITOROVANIE
Zvýšenú starostlivosť aj ďalšie opatrenia
Zvýšený stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu
Riziká legalizácie a financovania terorizmu
Pri kontrole štátnym orgánom
je NUTNÉ preukázať
Program Vlastnej Činnosti
Písomné záznamy o posudzovaní obchodov
Priebežné vykonávanie starostlivosti
Zvýšený stupeň, rozsah a povahu monitorovania obchodného vzťahu
NEPOSTAČUJÚCE
Overenie a identifikácia klienta
Získavanie údajov z registra právnických osôb.

SANKCIE a POKUTY

v prípade porušenia alebo neplnenia povinností
Právnická osoba a Fyzická osoba – Podnikateľ
do 1 000 000,- €
Finančná inštitúcia
do 5 000 000,- €
ZVEREJNENIE
právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt
ODOBRATIE OPRÁVNENIA
na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
TRESTNÉ KONANIE
Odstúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin
VYKONANIE DOHĽADU A KONTROLY
štátneho dohľadu alebo štátneho dozoru
ČO JE OK AML ?
Potrebujete vedieť

OK AML je služba určená pre POVINNÉ OSOBY zabezpečujúca plnenie legislatívnych povinností s cieľom odhaliť a identifikovať NEOBVYKLÉ OBCHODNÉ OPERÁCIE.

Prečo OK AML?
OK AML
Úvodné Video

Zistite, čo je OK AML, pre koho je OK AML a aké možnosti ponúka ...

Youtube kanál
Prečo si vybrať OK AML

Výber partnera pre plnenie si legislatívnych povinností je dôležitá vec, ktorú nemôžete podceniť. Službu sme pripravili pre Vás tak, aby ste sa mohli naďalej v kľude venovať Vašemu podnikaniu.

Časová úspora

Evidencia, archivácia, preverenie KÚV, PEP a pod. zaberie aj 14 hodín na každý nový prípad ak sú robené ručne. OK AML túto agendu automaticky vybaví za Vás.

Stabilný partner

Digital Systems je medzinárodným expertom v oblasti AML pre popredné finančné inštitúcie. Spoľahnúť sa na nás budete môcť aj v budúcnosti.

Poistenie

S našou službou ste v bezpečí. Sme poistení na zodpovednosť za škodu.


Bezpečnosť

Ochrane dát a kybernetickej bezpečnosti venujeme najvyššiu starostlivosť. Systém monitorujeme non-stop a auditujeme poprednými bezpečnostnymi spoločnosťami.

Legislatívna ochrana

Službu poskytujeme v súlade s najaktuálnejšou legislatívou. Preto spolupracujeme s poprednými právnymi kanceláriami.

Pravidelné aktualizácie

Aktualizácie OK AML prebiehajú na pozadí. Nemusíte nič inštalovať ani sledovať legislatívu. Systém Vás na novinky upozorní sám.

Konzultácie a Program Vlastnej Činnosti

K dispozícií máte systém, ktorý Vám pomôže pracovať podľa Vašeho programu vlastnej činnosti. Radi Vám poskytneme aj konzultácie, ak je Vaša agenda komplexnejšia. Vypracujeme Vám program vlastnej činnosti a nastavíme procesy v OK AML na mieru.

Služby
Odporúčania a referencie
Skúsenosti zákazníkov
Ako začať?

Využívať službu OK AML môžete takmer okamžite.
Stačia Vám na to tri jednoduché kroky:

1. Vytvorte si účet

Registrácia je rýchla, stačí zadať Váš email. Výskušajte si to.

Registrácia
2. Prihláste sa do aplikácie

S registráciou automaticky získavate free verziu, s ktorou môžete vykonať 3 plnohodnotné preverenia mesačne ZDARMA a bez záväzkov.

*Free verzia zahŕňa aj aktualizovaný slovenský zoznam politicky exponovaných osôb

3. Rozhodnite sa

Ak potrebujete viac preverení, alebo ak chcete využiť viac funkcií v aplikácií, zakúpte si tomu zodpovedajúci balíček, alebo si dokúpte len preverenia navyše.

Balíčky
Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede k otázkam o službe OK AML ako aj zodpovedajúcej legislatíve

01 Pre koho je služba určená, môže túto službu využívať aj iná ako povinná osoba?
Spôsob používania aplikácie určujú obchodné podmienky. Definícu povinných osôb v SR podľa niektorých zistení spĺňa približne 500 tisíc podnikateľských subjektov. Služba OK AML je určená pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.
02 Kto spadá pod povinné osoby?
Povinné osoby určuje § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ich zoznam nájdete aj na stránke ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?povinne-osoby-1

Patria sem napríklad: finančný agent, finančný poradca, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností či súdny exekútor.

Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež podnikateľ, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.
03 Ako si kúpim doplnkové služby
Po tom ako sa zaregistrujete a objednáte si jeden z dostupných balíčkov je možné si dokúpiť aj doplnkové služby.
04 Čo zahŕňa 1 preverovanie?
Kompletnú správu z preverenia jednej právnickej alebo fyzickej osoby. Pri právnických osobách je možné report doplniť o preverenia jednotlivých fyzických osôb prepojených s danou právnickou osobou. Systém automaticky ponúkne zoznam týchto fyzických osôb na ďalšie preverovanie.
05 Aké su hlavné zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti od 15. 3. 2018?
 • Znížil sa limit hotovostných obchodov pre zaradenie právnickej alebo fyzickej osoby podnikateľa medzi povinné osoby na úroveň 10 000 eur
 • Sankcie sa zvýšili do výšky 1 000 000 eur pre právnické osoby a Fyzické osoby – Podnikatelia
 • Politicky exponovaná osoba (PEPs) je zadefinovaná širšie a to ako fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia
 • Základná starostlivosť už musí vždy zahŕňať identifikáciu konečného užívateľa výhod
 • Zvýšená starostlivosť musí byť vykonaná pri obchodnom vzťahu s PEPs alebo pri obchodnom vzťahu s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú
 • Bola zavedená nová povinnosť identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Program vlastnej činnosti musí byť aktualizovaný najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo aj pred začatím poskytovania nových produktov. Schvaľuje ho odteraz štatutárny orgán povinnej osoby
06 Čo prináša piata AML smernica 2019/2020?
Smernica zavádza verejný zoznam konečných užívateľov výhod spoločností, lepšie prepojí jednotlivé národné zoznamy, zavedie register informácií o bankových účtoch a bezpečnostných schránkach, obmedzí anonymné využívanie predplatených kariet s dôrazom na online prostredie a najmä, prehĺbi spoluprácu medzi jednotlivými národnými autoritami zodpovednými za dohľad nad finančným dohľadom.

Prepojenie všetkých vnútroštátnych registrov bude pokračovať od roku 2021. Za účelom riešenia rizík vyplývajúcich z predplatených kariet a virtuálnych mien sa rozsah pôsobnosti smernice rozširuje na poskytovateľov elektronických peňaženiek a poskytovateľov virtuálnej zmenárenskej služby. Okrem toho sa minimálna hranica na identifikáciu držiteľov predplatených kariet znižuje z 250 eur na 150 eur.
07 Aké sú niektoré novinky v novele zákona č. 297/2008 Z. z. zo dňa 17.6.2020?
Novelizovaný zákon je účinný od 1. novembra 2020.
 • Sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností sú povinnými osobami iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur
 • Pri obchodoch od 10 000 eur sú povinnými osobami aj osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi
 • Okruh politicky exponovaných osôb sa rozširuje o osoby s celoštátnym aj regionálnym významom napríklad o podpredsedu Súdnej rady SR , predsedu a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predsedu a podpredsedu krajského súdu a predsedu a podpredsedu okresného súdu ale aj funkcionárov prokuratúry
 • Zavádza sa osobitný rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové
 • Živnostenské oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021 a mení sa na viazanú živnosť
08 Čo je potrebné k prístupu do neverejného zoznamu KÚV SR?
Kontrolovaný zoznam konečných užívateľov výhod je prevádzkovaný Štatistickým úradom SR. Časom pridáme podrobnejší postup ako si vybaviť do neho prístup výsledkom ktorého obdržíte prístupové údaje pre systémového používateľa povinnej osoby, ktoré následne vložíte do OK AML. Všeobecné informácie sú dostupné aj na webstránke ŠÚSR avšak čaká na Vás mnoho technických a administratívnych výziev. Prvý krok je vyžiadať si prístup cez https://rpo.statistics.sk/rpo/upvslogin a zvoliť Žiadosť o registráciu povinnej osoby pre poskytovanie údajov z RPO o konečných užívateľoch výhod.
Balíčky

Preskúmajte, ktorý z balíčkov je ten pravý pre Vás. Okrem základných balíčkov si môžete vybrať aj z doplnkových balíčkov s prémiovými službami.
Ceny sú uvedené priamo v aplikácii po registrovaní.

Go Štart

8 Preverovaní
mesačne alebo 96 ročne

Politicky exponované osoby

Sankčné zoznamy

Koneční užívatelia výhod

Zaheslovaný report preverenia

Nahratie vlastného programu činnosti

Šablóna hlásenia FSJ

Ľahké párovanie názvov a mien

Archív

Helpdesk

VIAC INFO
Smart Flexi

20 Preverovaní
mesačne alebo 240 ročne

Politicky exponované osoby

Sankčné zoznamy

Koneční užívatelia výhod

Zaheslovaný report preverenia

Nahratie vlastného programu činnosti

Šablóna hlásenia FSJ

Ľahké párovanie názvov a mien

Archív

Helpdesk

VIAC INFO
PREMIUM

Individuálny počet preverovaní

Politicky exponované osoby

Sankčné zoznamy

Koneční užívatelia výhod

Zaheslovaný report preverenia

Nahratie vlastného programu činnosti

Šablóna hlásenia FSJ

Ľahké párovanie názvov a mien

Archív

Helpdesk

VIAC INFO
Pomáhame Povinným Osobám

Vďaka doplnkovým službám máte možnosť si zabezpečiť všetku potrebnú agendu pre naplnenie legislatívnych náležitostí. Stiahnite si najnovšie znenie zákona účinného
od 1. 11. 2020 s využitím sledovania zmien.

Stiahnuť AML zákon 2020
Prehľad balíčkov
doplnkových služieb

Ak Vás zaujal niektorý z doplnkových balíčkov s prémiovými službami, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Radi Vám poskytneme dodatočné informácie alebo vypracujeme individuálnu cenovú ponuku v prípade využitia pre väčšiu organizáciu

Digital Systems a.s.
Údernícka 5, 851 01 Bratislava
helpdesk@okaml.eu
http://www.okaml.eu

Sales Manager
+421 948 089 079

GDPR +421 (0) 2 634 525 37