6. Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí (6AMLD)

Európska únia vynakladá vo svojich členských štátoch značné úsilie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Krátko po vydaní 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (5th Anti Money Laundering Directive – 5AMLD), 23. októbra 2018 EÚ ďalej posilnila svoje poslanie vydaním 6. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (6AMLD).

Aké sú hlavné body 6. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (6AMLD)?

Harmonizovaná definícia „predikatívneho trestného činu“

Jedným z kľúčových aspektov 6AMLD je harmonizácia definície toho, čo predstavuje trestný čin prania špinavých peňazí. Dôležitosť tejto skutočnosti spočíva v tom, že touto harmonizáciou Únia odstráni niektoré medzery vo výklade medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi rôznych členských štátov, čím sa boj proti nezákonným aktérom stane homogénnejším.

6AMLD zavedie 22 predikatívnych trestných činov, medzi ktoré patrí najmä počítačová kriminalita a trestné činy proti životnému prostrediu. Zavedenie takýchto trestných činov ukazuje, že EÚ je čoraz citlivejšia na to, čo sa deje v rámci jej hraníc, a zaujíma proaktívnejší postoj.

Rozšírený regulačný rozsah

6AMLD rozširuje zoznam trestných činov tak, že „napomáhanie a navádzanie“ budú odteraz postihované ako trestné činy. Existujúci rámec sa snaží potrestať tých, ktorí priamo profitujú z prania špinavých peňazí, ale podľa 6AMLD budú rovnako vinní aj „umožňovatelia“.
Subjekty sa musia viac ako kedykoľvek predtým uistiť, že ich rámce boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú zamerané na odhaľovanie a predchádzanie napomáhaniu a navádzaniu na pranie špinavých peňazí.

Rozšírenie trestnej zodpovednosti na organizácie

Prostredníctvom tohto rozšírenia budú právnické osoby aj osoby splnomocnené na rozhodnutie v rámci spoločnosti alebo partnerstva, vrátane osôb konajúcich v mene subjektu alebo osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu, tiež zodpovedné za trestné stíhanie. To znamená, že subjekt aj jednotlivci môžu byť potrestaní, ak nezakročia proti trestnej činnosti.

Prísnejšie tresty

Sankcie, ktoré majú byť teraz uvalené, ukazujú, že EÚ berie túto záležitosť veľmi vážne. Sankcie nebudú obmedzené na tresty odňatia slobody, ale aj vylúčenie z verejných výhod alebo pomoci, vylúčenie z prístupu k verejnému financovaniu vrátane výberových konaní a grantov, zákaz výkonu obchodnej činnosti, súdny dohľad, príkazy na likvidáciu, zatvorenie prevádzky a zmrazenie a konfiškácia.

Zvýšili sa aj tresty odňatia slobody, ktoré môžu dosiahnuť až štyri roky, a ak sa to považuje za potrebné, členské štáty boli požiadané, aby zaviedli dodatočné sankcie alebo opatrenia.

Zvýšená spolupráca medzi členskými štátmi

Táto smernica sa zaoberá otázkou „dvojitej“ kriminality, čo je zásada, že predikatívny trestný čin sa môže stať v inej jurisdikcii, než v ktorej sa nakoniec perú finančné prostriedky. 6AMLD zavádza špecifické požiadavky na zdieľanie informácií medzi jurisdikciami, aby sa súvisiace trestné činy mohli stíhať vo viacerých členských štátoch. Zúčastnené štáty budú spolupracovať na centralizácii súdneho konania pri zvažovaní faktorov, ako je územie, štátna príslušnosť, krajina pobytu páchateľa, krajina pôvodu obetí a územie, na ktorom bol páchateľ nájdený, aby sa určila jurisdikcia, kde sa má viesť trestné stíhanie

Povinné osoby by sa mali snažiť pochopiť upravený regulačný rozsah, ktorý prinesie 6AMLD, vrátane nových trestných činov uvedených v zozname, ktoré sa musia monitorovať, a nového rizikového prostredia, v ktorom budú pôsobiť.

Prevencia je lepšia ako liečba a náš tím Vám môže pomôcť sa na to pripraviť. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Máte otázku?

Pozrite si najčastejšie kladené otázky

My sa o všetko postaráme!

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme s poskytnutím dodatočných informácii