Vaša povinnosť pri Obchode alebo Obchodnom vzťahu je:

Vykonávať

 • Posudzovať a vyhodnocovať riziká
 • Viesť písomné záznamy o posudzovaní obchodov
 • Zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku
 • Za definovaných okolností odmietnuť obchod alebo uzavretie obchodného vzťahu
 • Ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu Finančnej Spravodajskej Jednotke
 • Zdržať neobvyklú obchodnú operáciu

Priebežne aktualizovať

 • Program Vlastnej Činnosti
 • Dokumenty, Údaje a Informácie
 • Preskúmavanie konkrétnych obchodov počas obchodného vzťahu
 • Podrobné a priebežné monitorovanie
 • Zvýšenú starostlivosť aj ďalšie opatrenia
 • Zvýšený stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu
 • Riziká legalizácie a financovania terorizmu

Pri kontrole štátnym orgánom je nutné preukázať:

 • Program Vlastnej Činnosti
 • Písomné záznamy o posudzovaní obchodov
 • Priebežné vykonávanie starostlivosti
 • Zvýšený stupeň, rozsah a povahu monitorovania obchodného vzťahu

Nepostačujúce:

 • Overenie a identifikácia klienta
 • Získavanie údajov z registra právnických osôb

Sankcie a pokuty

v prípade porušenia alebo neplnenia povinností

do 1 000 000,- €

Právnická osoba a Fyzická osoba – Podnikateľ

do 5 000 000,- €

Finančná inštitúcia

Zverejnenie

právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt

Odobratie oprávnenia

na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

Trestné konanie

Odstúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin

Vykonanie dohľadu a kontroly

štátneho dohľadu alebo štátneho dozoru

Máte otázku?

Pozrite si najčastejšie kladené otázky

My sa o všetko postaráme!

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme s poskytnutím dodatočných informácii